«Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1) »

Документація практики

Однією з визначальних і невід’ємних ланок системи професійної підготовки конкурентоспроможного майбутнього вчителя початкових класів Нової української школи й органічною складовою освітнього процесу кафедри педагогіки та методики початкової освіти є практика «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Частина 1)» (керівник – доц. Богданюк А.М.), яка є першим активним видом практичної підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта».

Організація та проведення практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1, Ч.2)» передбачені освітньо-професійною програмою «Початкова освіта», що визначає її належне місце в системі педагогічної освіти і структурі професійної підготовки майбутніх фахівців та здійснюється зі студентами ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в два етапи: педагогічна практика з виховної роботи (частина 1) та педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах (частина 2), слідуючи за педагогічною пропедевтичною практикою (І курс) й передуючи педагогічній практиці «Пробні уроки» (ІІІ курс).

Метою педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих таборах є допомога майбутньому педагогові усвідомити роль особистості вчителя у вихованні підростаючого покоління; забезпечення оволодіння основами педагогічної майстерності та формування педагогічних знань, умінь і навичок, що сприятимуть ефективному вирішенню освітніх завдань, зокрема, засад здійснення виховної роботи в початковій школі та ознайомлення зі специфікою діяльності в пришкільних оздоровчих таборах; розширення та закріплення теоретико-методичних, психологічних знань студентів у процесі виховання дітей молодшого шкільного віку та організації їх життєдіяльності у відпочинковий літній період; забезпечення готовності студентів-практикантів до планування й організації виховної діяльності, виробленні вмінь здійснювати психолого-педагогічне діагностування учня й колективу та аналіз отриманих результатів; вироблення практичних умінь та навичок організовувати виховну, дозвіллєву, оздоровчу діяльність з учнями початкових класів Нової української школи.

Підготовка студентів до даного виду практики здійснюється у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, проходження педагогічної пропедевтичної практики, а також творчої діяльності студентів у гуртках, спілках творчої молоді, які діють в структурі кафедри, факультету (клуб «Педагог», науковий гурток «Пошук» тощо).

«Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1) проводиться в початкових класах різних типів закладів загальної середньої освіти м. Чернівці, Чернівецької області, та інших областей України. У процесі її проходження вирішуються наступні завдання:

  • поглиблення теоретичних знань та формування практичних умінь  і навичок  організації, планування і проведення виховної роботи в початкових класах;
  • формування в студентів педагогічного світогляду, навиків аналітичного осмислення мети й завдань діяльності вчителя у процесі виховання дітей молодшого шкільного віку;
  • збагачення студентів-практикантів уявленнями про характер і зміст виховної діяльності та функціональні обов’язки вчителя, вихователя групи продовженого дня;
  • оволодіння студентами-практикантами уміннями планувати і здійснювати виховну діяльність в класі, групі продовженого дня, індивідуальну виховну роботу з учнями та їх батьками;
  • оволодіння методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів і формування умінь здійснювати психолого-педагогічне вивчення учня й колективу, аналіз отриманих результатів та їх застосування у подальшій виховній роботі з учнями початкової школи;
  • засвоєння основних принципів, форм, методів, прийомів та засобів виховної роботи із урахуванням специфіки різнотипових шкіл;
  • допомога майбутнім учителям в опануванні механізмами використання особистісного потенціалу та педагогічної майстерності для вирішення виховних завдань початкової школи, розвиток здатності до педагогічної творчості, мотивації та стимулювання безперервного професійного самовдосконалення.

Підсумкова форма контролю практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1, Ч. 2) – залік. Залікова оцінка є комплексною за два модулі (оцінка групового методиста за проходження практики, оцінка якості й змістовності звітних матеріалів (електронний варіант), оцінка за захист творчого проєкту, який відбувається у нетрадиційних формах (звітна конференція, круглий стіл, семінар-концерт, стіл дискусій, онлайн-семінар тощо), під час яких студенти демонструють розробки медіа-презентацій, відео-проєктів та інших видів творчої самореалізації майбутнього педагога.


Анкетування для студентів за результатами проходження практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах» (Ч.1)


Анкетування для стейкхолдерів за результатами проходження практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах» (Ч.1)