Сьогодення

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти створена на базі кафедри загальної педагогіки педагогічного факультету в 2002 р. і є випусковою у підготовці вчителів початкової школи. З грудня 2019 р. кафедрою завідує доктор педагогічних наук, професор Романюк Світлана Захарівна.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Викладачі кафедри – це професійні педагоги, серед яких заслужені працівники освіти, які мають практичний досвід роботи у загальноосвітній школі першого ступеня, що, у свою чергу, сприяє якісній підготовці студентів. Загалом професорсько-викладацький склад представляють 3 доктори, 16 кандидатів наук та 1 асистент. Це команда однодумців, креативних і творчих особистостей.

Кафедра  –  одна  з провідних в університеті. Пріоритетами її діяльності  є пошук нових шляхів удосконалення освітнього процесу, збагачення й урізноманітнення його дидактичного супроводу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, формування їх патріотично- державницького світогляду,  активної громадянської позиції, модернізації науково-дослідної роботи викладачів і студентів відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» та Концепції «Нова українська школа».

Колектив кафедри працює над науковою проблемою «Теоретико-методологічні та праксеологічні засади розвитку системи освіти в умовах євроінтеграційних трансформацій» (науковий керівник проф. Романюк Світлана Захарівна).

Фаховий рівень професорсько-викладацького складу, який забезпечує викладання фундаментальних, професійно орієнтованих та вибіркових дисциплін,  максимально наближений до вимог сьогодення.

Науковий рівень викладачів кафедри забезпечується через публікаційну активність: видання монографій, навчально-методичних посібників, наукових та науково-методичних статей з проблем педагогічної та початкової освіти, виховання студентської молоді, розвитку українознавчої освіти в діаспорі. Викладачі кафедри виступають опонентами кандидатських і докторських дисертацій, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, виступають авторами та експертами шкільних підручників, навчальних посібників.

В умовах  реформування та технологізації освітнього процесу науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками тренінгів, семінарів, круглих столів, воркшопів, наукових конференцій, вебінарів різного рівня. Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації положень Концепції «Нова українська школа». Вони є тренерами для регіональних тренерів у рамках підготовки вчителів початкових класів до впровадження Державного стандарту початкової освіти та Концепції «Нова українська школа» (професори Іванчук М.Г, Романюк С.З, доценти Гордійчук О.Є., Піц І.І., Прокоп І.С., Шевчук К.Д.), співавторами навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі початкової школи (професор Романюк С.З.).

Схвальним є те, що викладачі кафедри залучаються до щорічної роботи журі обласного конкурсу «Учитель року», працюють зі слухачами відділення Малої академії наук України (секція початкова освіта), слухачами підготовчих курсів на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи.

На кафедрі склалися  творчі стосунки з багатьма науковими установами та освітніми закладами (партнерами) України та ближнього зарубіжжя,  що забезпечує обмін педагогічним досвідом, сприяє пошуку та впровадженню інноваційних технологій і засобів навчання, активізації навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Кафедра співпрацює з громадськими і волонтерськими організаціями.

Плідні стосунки та науково-методичні зв’язки підтримуються і з базами практик та  багатьма учителями початкових класів м. Чернівці і Чернівецької області.

При кафедрі функціонують студентський науковий гурток «Пошук» (керівник  доцент Мафтин Л.В.) та об’єднання творчої молоді клуб «Педагог» (керівник доцент Богданюк А.М.), які виступають ініціаторами та організаторами науково-дослідної і культурно-просвітницької роботи серед майбутніх учителів початкової школи.

Творчо й активно  викладачі кафедри займаються виховною роботою зі студентами. Вони  організовують з ними пізнавально-практичні заходи, екскурсії рідним містом, готують до університетських заходів «Конкурс творчості з нагоди дня народження Т. Шевченка», «Міс університету» та ін.

Кафедра є навчально-методичним, креативним осередком, який забезпечує високу фахову майстерність студентів, плекає духовні традиції та формує культуру майбутнього фахівця.