Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Монографії 

 1. Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект) : монографія / Тетяна Дмитрівна Федірчик. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 448 с. (28 д.а.)

11

2. Романюк С.З. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття): монографія / С.З.Романюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 539с. арк. 30,5 др.ар

img_20

3. Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних трансформацій ХХІ століття: колект. монографія / за ред. М.Г. Іванчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 400 с.

4. Шестобуз О. С. Культура спілкування молодших школярів : теоретико-методичний аспект : монографія / О. С. Шестобуз. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 308 с.
Обкладинка Культура спілкування 1

5. Гавриш І. І. Добродійна діяльність – фактор виховання культури молодших школярів: монографія / Інна Іванівна Гавриш // Чернівці : Чернівецький нац. у-н  – 2017. – 160 с.

1

6. Ситник – Палагнюк Н.І., Руснак І.С. Українсько-канадські освітні зв’язки (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / Н. І. Ситник – Палагнюк, І.С.Руснак. – Чернівці : «Рута», 2018. – 300 с.

0-02-04-9ffdb46da40bab96e23df5aa7298f3fa834609f4ba43c8d2d8e1cb806d3697b8_fd01a9da

7. Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: проблеми і орієнтири: колект.монографія /за заг.ред. М. Г. Іванчук. –Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю. Федьковича, 2020. – 352с.

Підручники, навчально-методичні посібники,

методичні рекомендації

 1. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання української мови: навчання грамоти: навчально-методичний посібник/ Світлана Романюк, Ірина Піц. – Чернівці, 2014. – 210с.
 2. Федірчик Т.Д. Професійно-особистісне становлення викладача вищої школи: програма спецкурсу / Т. Д. Федірчик. – Чернівці: Золоті литаври, 2014. – 20 с.
 3. Федірчик Т. Викладач вищої школи: проблеми професійно-особистісного становлення: навч.-метод. посіб. / Т. Федірчик, М. Іванчук – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 248 с.
 4. Федірчик Т.Д. Науково-методичний супровід розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи: практ. посіб. / Т.Д. Федірчик. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 180с.
 5. Мафтин Л.В. Етнопедагогіка – Українознавство. Термінологічний словник. – Чернівці: Технодрук, 2015. – 276с.
 6. Предик А. Генеза оцінювання в початковій школі України: теоретико-методологічний аспект: навч. Посіб. / А.А. Предик, І.С. Руснак. 3-те вид.допов. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2015. – 315с.
 7. Шестобуз О. С. Сучасні інформаційні технології: навч.-метод. посібник / О.С. Шестобуз. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 212 с.
 8. Іванчук М.Г, Істинюк І.Д., Цуркан Т.Г. Педагогічна психологія: Інформаційне навчально-методичне забезпечення курсу/ Уклад.М.Іванчук, І.Істинюк, Т.Цуркан; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: друк ПП Горюк В.П., 2015. – 120 с.
 9. Галина Дзеса, Оксана Гордійчук. Інноваційні засоби розвитку громадянської свідомості: методичні рекомендації/Л.Колесник, А.Шапошнікова. – Фенікс, 2015 р. – 92 с.
 10. Романюк С.З. Технології виховного процесу в початковій школі: навч. посібник / І.С.Руснак, Г.Я.Федух, С.З.Романюк. – Вижниця: Черемош, 2016. – 176 с.
 11. Гордійчук О.Є., Шестобуз О.С., Гавриш І.І. Група продовженого дня (психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу з молодшими школярами): навч. посібник / О.Є. Гордійчук, О.С. Шестобуз, І.І. Гавриш. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.
 12. Шестобуз О. С. Образотворче мистецтво з методикою навчання: навч. посібник / О.С. Шестобуз. – 2-ге вид., виправл., доповн. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 232 с.
 13. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання літературного читання: навчально-методичний посібник / Світлана Романюк, Ірина Піц. – Чернівці – Вижниця: Черемош. – 2017. – 154с.
 14. Гордійчук О.Є.Мультфільм у початковій школі / укладачі О. Є. Гордійчук, І. В. Кушнір. – Методичний посібник. – Ч. 1. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 124 с.
 15. Іванчук М.Г., Цуркан Т.Г. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» у початковій школі: навчально-методичний посібник / М.Г.Іванчук, Т.Г.Цуркан. – Чернівці: Друк ФОП Варвус В.В., 2017 р. – 240с.
 16. Федірчик Т.Д., Нікула Н.В. Науково-методичний супровід формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів: практичний посібник / Н. В. Нікула, Т. Д. Федірчик – Чернівці, 2017. – 120 с.
 17. Н.Богданець-Білоскаленко, С.Романюк. Літературнечитання. Уроки. 4 клас: за оновленю програмою / Наталія Богданець-Білоскаленко, Світлана Романюк. – К.: Вид. дім «Перше вересня», 2017. – 206 с. (Бібліотека «Шкільногосвіту»).
 18. Гордійчук О.Є. Екранне та сценічне мистецтво в початковій школі: теорія і практика: навч. посіб. / Оксана Євгенівна Гордійчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 180 с.
 19. Палійчук О.М., Прокоп І.С. Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початковій школі: навч. посібник. – Част. 1./ Оксана Палійчук, Інна Прокоп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 224с.
 20. В.В.Корнещук, Т. Д. Федірчик. Професійна підготовка фахівців у закладах освіти: навчальний посібник. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О. – 2018.– 110 с.
 21. «Книжка для вчителя» (М.Д. Захарійчук, М.Г. Іванчук, М.М. Одинак), 2018. – 205 с. http://gramota.kiev.ua/
 22. Книжка для додаткового читання для 1 кл. закл. заг. серед. освіти/упоряд. Н. І. Богданець-Білоскаленко, С.З.Романюк. – К.:Грамота, 2018. – 48 с.: іл. – (Серія «Нова українська школа»).
 23. Книжка для додаткового читання. 2кл.: посібн. Для загальноосвіт. навч.закл./упоряд. Н. І. Богданець-Білоскаленко, С.З. Романюк. – К.:Грамота, 2018. – 96 с.: іл. – (Серія «Нова українська школа»).
 24. Цуркан Т. Відкриті батьківські студії «Педагогічна культура батьків»: інформаційно-методичнийпосібник, Чернівці: Яворський С. Н. – 2018. – 171с.
 25. Федірчик  Т. Д., Іванчук М. Г. Акмеологічні основи професійного розвитку викладача вищої школи: Навчально-методичний посібник/ М.Іванчук, Т. Федірчик. – Чернівці: Родовід, 2019. – 284 с.
 26. Федірчик Т. Д., Нікула Н. В.Управління в системізагальноїсередньоїосвіти: навчально-методичнийпосібник. / Т.Д. Федірчик, Н.В. Нікула. – Чернівці: Родовід. 2019.– 220 с.
 27. Костащук, О. І. Вступ до спеціальності «Початкова освіта»: навч.-метод. посібник. /О.І. Костащук. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, ім. Ю. Федьковича, 2019.  – 88 с.
 28. Прокоп, І. С., Костащук, О. І. Педагогічна пропедевтична практика: метод. рекомендації/ І.С. Прокоп, О.І. Костащук. – Методичні рекомендації. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019. – 64 с.
 29. Іванчук М. Г., Романюк С.З., Федірчик Т.Д. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта»: метод. рекомендації./ М.Г. Іванчук, С.З. Романюк, Т.Д. Федірчик. –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019. – 48 с.
 30. Іванчук М.Г., Цуркан Т.Г., Громадянська та історична освітня галузь у змісті початкової освіти: дидактико-методичний аспект: навч.-метод. посібник/ М.Г. Іванчук, Т.Г. Цуркан. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2019. – 376 с.
 31. Біленкова Л.М.Педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах початкової школи: навч.-метод. посіб./ ЛідіяБіленкова. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 104 с.
 32. Риторика: навч. – метод. посібник / укл. Лариса Мафтин. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 344 с.
 33. Цуркан Т. Педагогічна культура батьків (Відкриті батьківські студії): навч.-метод.посібник/ ТаісіяЦуркан. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, – 190 с.
 34. Цуркан Т. Г.Ключові ідеї виховання успішної дитини: навч-метод. посібник. / Т.Г. Цуркан. –Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім.
  Ю. Федьковича, – 96 с.
 35. Романюк С.З, Богданець-Білоскаленко Н.І. Стежина у світ
  читання: додаткове читання для учнів 3 класу у закладах
  загальної середньої освіти. К.: «Педагогічна думка», 2021.
  112с.
 36. Профілактика та корекція відхилень поведінки: навч.-метод.
  посібник / уклад. Лариса Мафтин. Чернівці: Чернівец. нац.
  ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 368 с. ISBN 978-966-423-649-9
 37. Психологія освітнього менеджменту: навч.-метод. посібник /
  уклад. Лариса Мафтин. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т
  ім. Ю. Федьковича, 2021. 296 с.
  ISBN 978-966-423-616-6
 38. Шестобуз О. С., Шульга А. В., Маковійчук О. В. Практикум
  з методики навчання мистецької освітньої галузі в
  початковій школі: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький
  нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 208 с.
  ISBN 978-966-423-653-6
 39. Захарійчук М.Д., Іванчук М.Г. Українська мова: книжка
  для вчителя. 4 кл. Київ : Грамота, 2021. 240 с.
 40. Шевчук К.Д., Романюк С.З., Іванчук М.Г., Федірчик Т.Д.
  Професійна (організаційно-методична) практика: методичні
  рекомендації. Чернівці: Чернівецький національний
 41.  Федірчик Т.Д., Шульга А.В., Шевчук К.Д. Методичні
  рекомендації до курсу «Методологія та методика науково-
  педагогічних досліджень». Чернівці: РОДОВІД. 2021. 56с.
 42. Іванчук М.Г., Федірчик Т.Д, Романюк С.З., Шевчук К.Д.,
  Предик А.А. Методичні рекомендації до підготовки та
  захисту кваліфікаційної роботи здобувачами другого
  (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013
  Початкова освіта. Чернівці: Чернівецький національний
  університет. 2021. 60 с.
 43. Лариса Мафтин. Психолого-педагогічні основи освітнього
  менеджменту : метод. реком. до курсу. Чернівці : Чернівец.
  нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021.56 с.
 44. Профілактика та корекція відхилень поведінки: метод.
  реком. до курсу / уклад.: Лариса Мафтин. Чернівці:
  Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 60 с.
 45. Профілактика та корекція відхилень поведінки: метод.
  реком. до сем. занять / уклад.: Лариса Мафтин, Альона
  Шульга Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича,
  2021. 56 с.
 46. Педагогічна риторика: метод. реком. до курсу / уклад.:
  Лариса Мафтин, Ольга Величко. Чернівці: Чернівец. нац.
  ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 60 с.
 47. Шевчук К.Д., Іванчук М.Г., Бигар Г.П., Предик А.А.
  Технології навчання інтегрованого курсу «Я досліджую
  світ» у початковій школі: метод. рекомендації. Чернівці:
  Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 60 с.
 48. Шевчук К.Д. Методика навчання природничої освітньої
  галузі. Методичні рекомендації. Чернівці: Чернівецький
  національний університет, 2021. 52 с.
 49. Прокоп І.С., Нікула Н.В. Методичні рекомендації до
  вивчення курсу «Актуальні питання у навчанні
  математичної освітньої галузі в початковій школі».
  Чернівці: РОДОВІД, 2021. 40 с.
 50. Предик А.А., Біленкова Л.М., Нікула Н.В. Методичні
  рекомендації до написання та захисту курсових робіт (для
  студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»). Чернівці:
  РОДОВІД, 2021. 72 с.
 51. Методичні рекомендації до виробничої професійної
  (педагогічної) практики / кол. авторів О.Є.Гордійчук, М.Г.
  Іванчук, Т.Д. Федірчик, С.З. Романюк, І.С. Прокоп.
  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 21 с.
 52. Романюк С.З., Костащук О.І. Педагогічні технології в
  початковій школі. навч.-метод. посіб. Чернівці :
  Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 144 с.
 53. Маковійчук О. В., Шульга А. В. Методика навчання
  технологічної освітньої галузі в початковій школі: навч.-
  метод. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю.
  Федьковича, 2022. 164 с.
  ISBN 978-966-423-712-0
 54. Перші дні дитини в школі та педагогічна неперервна
  практика (Част. 1, Част. 2) : метод. рекомендації /
  Колектив авторів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
  Федьковича, 2022. 44 с.
 55. Мафтин Л.В., Білоус О.В. Етнопедагогіка України:
  метод. реком. до вивчення курсу. Чернівці: Чернівец.
  нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 82 с.
 56. Нікула Н.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу
  «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку».
  Чернівці: РОДОВІД, 2022. 48 с.