«Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.2) »

Документація практики

Органічною складовою освітнього процесу кафедри педагогіки та методики початкової освіти є передбачена освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» практика «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Частина 2)» (керівник – доц. Біленкова Л.М.), якаслідує за педагогічною пропедевтичною практикою (І курс) й передує педагогічній практиці «Пробні уроки» (ІІІ курс).

Практика «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1, Ч.2)» здійснюється зі студентами ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в два етапи: педагогічна практика з виховної роботи (частина 1) та педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах (частина 2).

Метою педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих таборах є допомога майбутньому педагогові усвідомити роль особистості вчителя у вихованні підростаючого покоління; забезпечення оволодіння основами педагогічної майстерності та формування педагогічних знань, умінь і навичок, що сприятимуть ефективному вирішенню освітніх завдань, зокрема, засад здійснення виховної роботи в початковій школі та ознайомлення зі специфікою діяльності в пришкільних оздоровчих таборах; розширення та закріплення теоретико-методичних, психологічних знань студентів у процесі виховання дітей молодшого шкільного віку та організації їх життєдіяльності у відпочинковий літній період; забезпечення готовності студентів-практикантів до планування й організації виховної діяльності, виробленні вмінь здійснювати психолого-педагогічне діагностування учня й колективу та аналіз отриманих результатів; вироблення практичних умінь та навичок організовувати виховну, дозвіллєву, оздоровчу діяльність з учнями початкових класів Нової української школи.

«Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.2) проводиться в початкових класах різних типів закладів загальної середньої освіти м. Чернівці, Чернівецької області, та інших областей України. У процесі її проходження вирішуються наступні завдання:

  • збагачення уявлень студентів-практикантів про характер і зміст роботи в пришкільних оздоровчих таборах;
  • поглиблення теоретичних знань та формування практичних умінь  і навичок організації, планування і проведення виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку під час відпочинкового періоду;
  • ознайомлення з  функціональними обов’язками всіх працівників табору та безпосередньо з обов’язками організатора виховної роботи (вожатого/вихователя);
  • засвоєння основних форм позашкільної освітньої, культурно-виховної роботи із урахуванням специфіки різного типу пришкільних оздоровчих таборів;
  • оволодіння методиками, методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів;
  • формування уміння проєктувати програму індивідуального розвитку дитини молодшого шкільного віку в умовах пришкільного оздоровчого табору.

Підсумкова форма контролю практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1, Ч. 2) – залік. Залікова оцінка є комплексною за два модулі (оцінка групового методиста за проходження практики, оцінка якості й змістовності звітних матеріалів (електронний варіант), оцінка за захист творчого проєкту, який відбувається у нетрадиційних формах (звітна конференція, круглий стіл, семінар-концерт, стіл дискусій, онлайн-семінар тощо), під час яких студенти демонструють розробки медіа-презентацій, відео-проєктів та інших видів творчої самореалізації майбутнього педагога.

Анкетування студентів 2 курсу
За результатами проходження практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах» (ч.2)


Анкетування для стейкхолдерів за результатами проходження практики «Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах» (ч.2)