Нікула Наталя Вікторівна

 Інформація про викладача

Нікула Наталя Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти

З 2007 року працювала секретарем деканату факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У червні 2008 року з відзнакою закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за  спеціальністю «Початкове навчання» (кваліфікація «магістр педагогіки»).

З вересня 2008 року по теперішній час  працює асистентом кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

З 2018 року кандидат педагогічних наук. Дисертацію на тему «Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – професійна освіта, захищено у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики початкової освіти.

З 2020 року працює заступником декана з навчально-виховної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 11 років, 5 місяців у тому числі у даному навчальному закладі – 11 років, 5 місяців.

Забезпечує викладання наступних курсів: «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку»; «Управління в системі освіти»; «Методика викладання педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти».

Відповідальна за науково-дослідну роботу (курсові роботи) студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання.

Автор 39 публікацій, з них 36 наукового та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. після захисту 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної  бази Web of Science.

Коло наукових інтересів: проблеми професійної підготовки фахівців початкової освіти, формування їх методичної культури,  розвиток методико-математичної компетентності; питання управління у системі освіти.