Публікації у фахових виданнях

 Федірчик Тетяна Дмитрівна

 1. Федирчик Т. Д. Многоуровневая методическая служба ВУЗа в системе управления развитием педагогического профессионализма молодых преподавателей / Т. Д. Федирчик // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 3 (62), ч. 2. – С. 254–261. ISSN 2073-0071 Импакт-факторжурнала в РИНЦ: 0,096
 2. Федірчик Т. Професійно значущі якості викладача вищої школи як особистісна складова його педагогічного професіоналізму / Т. Федірчик // Молодь і ринок. – 2013. –№ 5 (100). – С. 77–83.
 3. Федірчик Т. Експериментальне дослідження динаміки розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи / Т. Федирчик// Science andEducation a New Dimension. Pedagogyand Psychology. – 2015. – № 3 (19), Iss. 38. – P. 110–115. p-ISSN 2308-5258 Імпакт-фактор-2,642
 4. Федірчик Т. Д. Технологія моніторингу професіоналізму викладача як інструмент забезпечення якості вищої освіти / Т. Д. Федірчик // ScienceandEducation a NewDimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – № 1 (7), Iss. 14. – P. 208–214. p-ISSN 2308-5258 Імпакт-фактор-2,642
 5. Fedirchyk T. Thes cientificand methodological system of the development of pedagogical professional is mofnovice lecturersof the hig hschool / T. Fedirchyk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 5/6 (May-Jyne). – Р. 149–155. ISSN 2310-5593
 6. Федірчик Т. Рівні розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи / Т. Федірчик // Освіта на Луганщині. – 2013. – № 1 (38). – С. 83–87.
 7. Федирчик Т.Д. Анализ научных походов к дефиниции понятия «педагогический порфессоинализм преподавателя высшей школы» // Проблемы современной науки. –Ставрополь: Логос, 2013. – Вып.10, Ч.1. –С.161-171.
 8. Федирчик Т. Д. Выявление и анализ трудностей преподавателей высшей школы как начальный етап развития их профессионализма // Вестник академии знаний. – 2013. – № 4 (7). – С. 142–150. ISSN 2304-6139

Прокоп Інна Степанівна

 1. Прокоп І.С. Педагогічна наука про сутність виховних цілей навчання / Інна Прокоп // Товариство «Рідна школа» : історія та сучасність: Науковий альманах. Ч.7. / Упоряд. і наук.ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», 2014. – С. 67-75.
 2. Прокоп І. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей учнів / Інна Прокоп // «Conduct of modern science», – 2014. Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield, Science and education LTD, 2014. – P. 68-72.

Предик Аліна Анатолівна

 1. Предик А.Педагогічна наука про критеріїоцінюваннязнаньмолодшихшколярів/ А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2013» (17-26 грудня 2013р.).. Выпуск 4. Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – 97с.
 2. Предик А.А. Особливості використання майбутнім вчителем початкових класів інформаційних технологій навчання /А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 13. – Педагогіка, психологи я соціологія. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – 96с. – С.46-48. – 4. Предик А. Використання технології моделювання на уроках інформатики в сучасній початковій школі / А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 7. – Педагогика, психология и соціология. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – 114с. – С.36-38.
 3. Предик А. Використання технології моделювання на уроках інформатики в сучасній початковій школі / А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 7. – Педагогика, психология и соціология. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – 114с. – С.36-38.
 4. Предик А.А. Проблема оцінювання навчальних досягнень першокласників в педагогічній теорії і практиці / А.А. Предик // Науковий журнал : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А.Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С,Макаренка, 2015. – №2 (46) – 452с. – С.256-266. 
 5.  Предик А.А. Формування об’єктивного підходу до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / А.А. Предик // Науковий журнал. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка. – 2013. – №1 (27). – С.184-190. 

Романюк Світлана Захарівна

 1. Романюк С. Мовна політика США та Канади і розвиток рідної мови української діаспори / Світлана Романюк // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №21. – м.Валч, Польща, 2014. – С.68-72. – ISSN 1644-7794
 2. Романюк С. Еволюція дидактичного забезпечення рідномовної освіти українців у Канаді і США /Svetlana Z. Romaniuk // Освітологічний дискурс: електронне фахове видання / Київський ун-т ім.Бориса Грінченка. – К., 2014, №3 (7). – С.179-190. ISSN Online: 2312-5829.
 3. Романюк С. Особливості функціонування рідної мови діаспорних українців у поліетнічному середовищі [Електронний ресурс] / Світлана Захарівна Романюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2013. – Вип. 5.
 4. Романюк С. Рідномовна освіта в Україні і українській діаспорі: тенденції розвитку на рубежі століть [Електронний ресурс] / Світлана Захарівна Романюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2014. – Вип. 4.
 5. Романюк С. Лінгводидактичні засади навчання української мови в діаспорі / Світлана Романюк // Рідна школа (США). – 2013. – Ч.3 (166). – С.13-16.
 6. Романюк С. Условия функционирования украинского языка в полиэтнической среде в диаспоре / Светлана Романюк // Современный научный вестник. – №20 (216). – Серия: филологические науки. – г.Белгород, 2014. – С.74-83. – ISSN 1561-6886
 7. Романюк С. Учебные ресурсы для изучения украинского языка в западной диаспоре / Светлана Романюк // Уральский научный вестник. – №6 (85). – Педагогические науки. Психология и социология. – г.Уральск, 2014. – С.39-51. – ISSN 1561-6886
 8. Романюк С. Сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти закордонних українців / Світлана Романюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – Вип.17. – С.141-148.
 9. Романюк С., Богданець-Білоскаленко Н. Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами / Світлана Романюк, Наталія Богданець-Білоскаленко // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №25. – м.Валч, Польща, 2016. – С.54-64.
 10. Романюк С., Богданець-Білоскаленко Н. Особливості методики класного читання / Світлана Романюк, Наталія Богданець-Білоскаленко // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №26. – м.Валч, Польща, 2016. – С.29-36.
 11. Романюк С. Проблема збереження і розвитку української мови в іншомовному середовищі / Світлана Романюк //Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип.20 – С.154-159.

Мафтин Лариса Василівна

 1. Мафтин Л. Актуалізація проблематики концентру українознавства «Україна – етнос» в умовах оновлення змісту вітчизняної освіти / Лариса Мафтин // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ПП Мошак М.І.,2016. – Вип. 20.– С.127-132.

Бигар Ганна Павлівна

 1. Бигар Ганна. Особливосиі формування уявлень молодших школярів про психічну і духовну складові здоров’я на уроках «Основи здоров’я»/ Ганна Бигар // Педагогічний дискурс: зб.наук.праць/гол.ред.І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип.19. – С.13-18.(ISSN 2309-9127 (Print) ISSN 2313-8769

Шевчук Христина Дмитрівна

 1. Кристина Шевчук. Особливості формування життєвих компетентностей у навчально-виховному процесі початкової школи / Кристина Шевчук / Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 19. -С.212 – 217.(ISSN 2309-9127 (Print) ISSN 2313-8769

Гордійчук Оксана Євгенівна

 1. Гордійчук О.Є. Провідні принципи індивідуалізованого навчання та виховання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного класу / О.Є.Гордійчук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 16. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С.63-65.
 2. Oksana Hordiychuk. Theoretical and methodical principles of organization of educational activity of students from the course of «Basis of Domestic Education» // 13 th International Academic Conference State, Economy, Society. Special workshops Young and Honoured Researhers – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Akademia – 2013
 3. Гордійчук О.Є. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками гіперактивних дітей / О.Є.Гордійчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(29), Issue: 57. – 2015. – P.12-16.
 4. Гордійчук О.Є. Міждисциплінарний підхід як невід’ємна умова інклюзивної діяльності / О.Є.Гордійчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61. – 2015. – P.25-29. 23.
 5. Гордійчук О. Є., Гафткович В.А. Професійна компетентність педагога інклюзивного класу як показник ефективності навчання дітей з особливими потребами / О.Є.Гордійчук, В.А.Гафткович // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (38). Том 8. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С.86-95.

Біленкова Лідія Миколаївна

 1. Основи морального виховання в родинах канадських українців // Materials of the X International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», November 30 – December 7, on Pedagogical sciences. – 2014. – С. 56-61.

Гавриш Інна Іванівна

 1. Гавриш І. І. Забезпечення системності в організації добродійної діяльності як передумова виховання культури взаємин молодших школярів / Інна Іванівна Гавриш // Молодий вчений. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 4 (19), ч. 3, розділ: Педагогічні науки. – 145 с. – С. 22–26.
 2. Гавриш І. І. Комплекс методів дослідження сформованості культури взаємин у молодших школярів у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісник / гол. ред. М. О. Сташенко – № 2 (82). – Луцьк : Волинський ін-т післядипломної педагогічної освіти, 2014. – 76 с. – С. 9–11.
 3. Гавриш І. І. Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш // Проблем підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9, ч. 2. – 352 с. – С. 189–194.
 4. Гавриш І. І. Особливості сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності на формувальному етапі експерименту / Інна Іванівна Гавриш // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка : наук. журн. / ред. кол.: Саух П. Ю. (гол. ред.) [та ін.]. – Житомир : Житомирський держ. ун-т, 2014. – № 6 (78). – 315 с. – С. 180–186.
 5. Гавриш І. І. Програмно-методичне забезпечення процесу виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш //Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упор. О. Петренко ред.. кол. : О. Петренко, Н. Гринькова, Т. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 142-149
 6. Гавриш І. І. Основні фактори виховання культури взаємин учнів молодшого шкільного віку / Інна Іванівна Гавриш // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – 320 с. – С. 187–193.
 7. Гавриш И. И. Теоретические аспекты оптимизации процесса формирования культуры взаимоотношений младших школьников в добродетельной деятельности / ИннаИвановна Гавриш // ВестникАкадемии знаний / глав. ред. Т. А. Петрова. – Вып. № 2 (9). – Краснодар: Издат.-полиграф. комплекс «Академии знаний», 2014. – 143 с. – С. 82–87.

Цуркан Таїсія Георгіївна

 1. Цуркан Т. Г. Педагогічна освіта батьків [Електронний ресурс] / Т. Г. Цуркан // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3. – С. 33-37.
 2. Цуркан Т.Г. Взаємини дитини і батьків як визначальний фактор впливу на формування особистості [Електронний ресурс] / Т. Г. Цуркан // Наука і освіта. – 2015. – № 3. – С. 120-125.
 3. Цуркан Т. Г., Максимчук А. Ю. Вплив сім’ї на виховання культури поведінки дитини / Таісія Цуркан, Анастасія Макcимчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 10 (54). – 388 с.
 4. Цуркан Т. Г., Красій Н. Б. Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання / Таісія Цуркан, Наталя Красій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 10 (54). – 388 с.
 5. Цуркан Т. Г. Parental involvement in children`s education [Текст] / Т. Г. Цуркан // Молодий вчений. — 2016. — №5.

Костащук Оксана Іванівна

 1. Костащук О.І. Критерії та рівні виховання професійної честі майбутнього вчителя / Оксана Костащук // міжнародний науковий журнал “SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION”: Pedagogy and Psychology, ІІІ (19), Issue:38,2015. – С.35-39
 2. Костащук О.І. Виховання професійної честі у майбутніх учителів у процесі навчання / Оксана Костащук // “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”: збірник наукових праць. Суми, 2015. – С.

Олійник Олеся Василівна

 1. Олійник О.В. Сучасні наукові підходи до визначення сутності конструктивних умінь молодших школярів / О.Олійник // “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”: збірник наукових праць. Суми, 2015. – С. 275-283.
 2. Oliinyk O. V. Professional training future teacher elementary school the formation of constructive skills to younger pupils: the theoretical aspect / Olesia Vasilyevna Oliinyk // European Journal of Humanities and Social Sciences. – Scientific journal. – № 3. – 2016. – P. 55-58.

Шульга Альона Валерівна

 1. 1. Шульга А. В. Неповна сім’я: об’єкт і суб’єкт у роботі вчителя з батьками молодших школярів / А. В. Шульга // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska), 2015. – №3. – część 2. – С. 67– 71.