Публікації у фахових виданнях

Іванчук Марія Георгіївна

 1. Іванчук М., Істинюк І. Інтенсифікація інноваційної виховної діяльності студентів з молодшими школярами у процесі педагогічної практики / Марія Іванчук, Ірина Істинюк // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – November, issue 12. – 2017.  – 258 р. – Р.101-106.
 2. Іванчук М., Істинюк І. Готовність вчителя як умова продуктивної інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами /Марія Іванчук, Ірина Істинюк // Наук. зап. тернопіл.нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / Тернопіл.нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – № 1.– С. 48–55.

Федірчик Тетяна Дмитрівна

 1. Федирчик Т. Д. Многоуровневая методическая служба ВУЗа в системе управления развитием педагогического профессионализма молодых преподавателей / Т. Д. Федирчик // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 3 (62), ч. 2. – С. 254–261. ISSN 2073-0071 Импакт-факторжурнала в РИНЦ: 0,096
 2. Федірчик Т. Професійно значущі якості викладача вищої школи як особистісна складова його педагогічного професіоналізму / Т. Федірчик // Молодь і ринок. – 2013. –№ 5 (100). – С. 77–83.
 3. Федірчик Т. Експериментальне дослідження динаміки розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи / Т. Федирчик// Science andEducation a New Dimension. Pedagogyand Psychology. – 2015. – № 3 (19), Iss. 38. – P. 110–115. p-ISSN 2308-5258 Імпакт-фактор-2,642
 4. Федірчик Т. Д. Технологія моніторингу професіоналізму викладача як інструмент забезпечення якості вищої освіти / Т. Д. Федірчик // ScienceandEducation a NewDimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – № 1 (7), Iss. 14. – P. 208–214. p-ISSN 2308-5258 Імпакт-фактор-2,642
 5. Fedirchyk T. Thes cientificand methodological system of the development of pedagogical professional is mofnovice lecturersof the hig hschool / T. Fedirchyk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 5/6 (May-Jyne). – Р. 149–155. ISSN 2310-5593
 6. Федірчик Т. Рівні розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи / Т. Федірчик // Освіта на Луганщині. – 2013. – № 1 (38). – С. 83–87.
 7. Федирчик Т.Д. Анализ научных походов к дефиниции понятия «педагогический порфессоинализм преподавателя высшей школы» // Проблемы современной науки. –Ставрополь: Логос, 2013. – Вып.10, Ч.1. –С.161-171.
 8. Федирчик Т. Д. Выявление и анализ трудностей преподавателей высшей школы как начальный етап развития их профессионализма // Вестник академии знаний. – 2013. – № 4 (7). – С. 142–150. ISSN 2304-6139
 9. Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету / Тетяна Федірчик // Наук. зап. тернопіл.нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / Тернопіл.нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – № 1.– С. 73–80.
 10. Федірчик Т. Д. Науково-методична система розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи / Тетяна Федірчик // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. / [редкол.: Н. Ничкало (голова), та ін. ; упоряд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ; НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова А.М., 2016. – 548 с. – С.364-376.
 11. Федірчик Т. Д., Олійник М.І., Тимчук Л.І. Науково-методичний центр університету в системі забезпечення якості професійного розвитку викладачів. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського «Наука і освіта» «Science and education» №4/CLXIX,2018. – С.5-16. issn 2311-8466

Прокоп Інна Степанівна

 1. Прокоп І.С. Педагогічна наука про сутність виховних цілей навчання / Інна Прокоп // Товариство «Рідна школа» : історія та сучасність: Науковий альманах. Ч.7. / Упоряд. і наук.ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: Вид-во Львів. край. т-ва «Рідна школа», 2014. – С. 67-75.
 2. Прокоп І. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей учнів / Інна Прокоп // «Conduct of modern science», – 2014. Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield, Science and education LTD, 2014. – P. 68-72.
 3. Мафтин Л.В., Прокоп І.С. Проблема інтеграції українознавства у зміст підручників з математики для 1 класу / Л.В.Мафтин, І.С.Прокоп // Virtus # 20, Part1, Yanuary, 2018. – С. 166-169.

Романюк Світлана Захарівна

 1. Романюк С. Мовна політика США та Канади і розвиток рідної мови української діаспори / Світлана Романюк // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №21. – м.Валч, Польща, 2014. – С.68-72. – ISSN 1644-7794
 2. Романюк С. Еволюція дидактичного забезпечення рідномовної освіти українців у Канаді і США /Svetlana Z. Romaniuk // Освітологічний дискурс: електронне фахове видання / Київський ун-т ім.Бориса Грінченка. – К., 2014, №3 (7). – С.179-190. ISSN Online: 2312-5829.
 3. Романюк С. Особливості функціонування рідної мови діаспорних українців у поліетнічному середовищі [Електронний ресурс] / Світлана Захарівна Романюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2013. – Вип. 5.
 4. Романюк С. Рідномовна освіта в Україні і українській діаспорі: тенденції розвитку на рубежі століть [Електронний ресурс] / Світлана Захарівна Романюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Райко В. В. – 2014. – Вип. 4.
 5. Романюк С. Лінгводидактичні засади навчання української мови в діаспорі / Світлана Романюк // Рідна школа (США). – 2013. – Ч.3 (166). – С.13-16.
 6. Романюк С. Условия функционирования украинского языка в полиэтнической среде в диаспоре / Светлана Романюк // Современный научный вестник. – №20 (216). – Серия: филологические науки. – г.Белгород, 2014. – С.74-83. – ISSN 1561-6886
 7. Романюк С. Учебные ресурсы для изучения украинского языка в западной диаспоре / Светлана Романюк // Уральский научный вестник. – №6 (85). – Педагогические науки. Психология и социология. – г.Уральск, 2014. – С.39-51. – ISSN 1561-6886
 8. Романюк С. Сучасні тенденції розвитку рідномовної освіти закордонних українців / Світлана Романюк // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – Вип.17. – С.141-148.
 9. Романюк С., Богданець-Білоскаленко Н. Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами / Світлана Романюк, Наталія Богданець-Білоскаленко // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №25. – м.Валч, Польща, 2016. – С.54-64.
 10. Романюк С., Богданець-Білоскаленко Н. Особливості методики класного читання / Світлана Романюк, Наталія Богданець-Білоскаленко // Рідна мова. Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі – №26. – м.Валч, Польща, 2016. – С.29-36.
 11. Романюк С. Проблема збереження і розвитку української мови в іншомовному середовищі / Світлана Романюк //Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2016. – Вип.20 – С.154-159.
 12. Романюк С.З. Інноваційні підходи до навчання лінгвістичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи / С.З.Романюк // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного універси-тету: Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Вип.15 (58). – Рівне, 2017. – С.140-144.
 13. Романюк С.З. Концептуальні ідеї Івана Огієнка у навчанні української мови в сучасному освітньому просторі / С.З.Романюк // Іван Огієнко і cучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М.Марчук (гол.ред.), В.П.Атаманчук (від.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип.14. – С.126- 138.
 14. Романюк С.З., Богданець-Білоскаленко Н.І. Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі / С.З.Романюк, Н.І. Богданець-Білоскаленко // Наука і освіта. Science and education: науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – №2 / СХХХХХV. – Одеса, 2017. – С.121–126. – ISSN 2311-8466. – індекс – Web of Science.
 15. Романюк С. Вивчення рідної мови як засіб надбання духовної культури етносу / Світлана Романюк // Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т.7. – Культура в освіті. Збірник наукових праць /За ред. Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska. – Вроцлав, 2017. – С.233-245.
 16. Svitlana Romanuk. Variabilitu of textbooks for studying the Ukrainian language in the diaspora // Studia Gdanskie. Wizje І rzcczywistosc. – Tom XIV, Gdansk 2017. – Widawnichtwo Gdanskij Wyzsziy Szkoly Humanistyczniy. – S.279-295. ISSN 1731-8440, e-ISSN 2544-1426.
 17. Романюк С. Евролюція лінгводидактичних умов навчання української мови в західній діаспорі / Романюк Світлана // Гірська школа Українських Карпат: наукове фахове видання з педагогічних наук. – №18. – Івано-Франківськ, 2018. – С.67-72.  ISSN 1994-4845
 18. Романюк С. Підручникотворча діяльність Марії Дейко для українського шкільництва в діаспорі / Світлана Романюк // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІ СТ.). Т. 8. Жіноча освіта  і просвітництво  в Україні та Польщі  (кінець ХІХ –  початок ХХ ст.) : Зб. наук. пр. / За ред. Д. Герцюка і І.Мищишин – Львів: Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2018. – С.352-363.
 19. Романюк С., Руснак І. Наступність у навчанні української мови: досвід української діаспори Канади. Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник. – Вип.№9. – Херсон, 2018. – С.41-47.

Мафтин Лариса Василівна

 

 1. Мафтин Л.В. Деякі аспекти національного виховання студентів вищої школи в умовах поліетнічного регіону // Наук. вісник Чернівецького національного університету. – Вип. 67. – Чернівці, 1999. – С.148-157.
 2. Мафтин Л.В. Науково-педагогічна діяльність С.Смаль – Стоцького у контексті розвитку українознавства к. ХІХ – поч. ХХ ст. // Наук. вісник ЧДУ: Зб. наук. праць. – Вип.56. Чернівці, 1999. – С.35-38.
 3. Мафтин Лариса. Українська народна колисанка як засіб виховання національної свідомості дитини // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип.89. – Чернівці: Рута,2000. – С.64-67
 4. Мафтин Л.В. Українознавство в освітній політиці України // Наук. вісник Чернівецького національного університету. – Вип. 178. – Чернівці, 2003. – С.86-93.
 5. Мафтин Л.В. Становлення наукової термінології як актуальна проблема українознавства // Наук. вісник Чернівецького національного університету.-Вип. 184. – Чернівці, 2003. – С.54-62.
 6. Мафтин Лариса. Проблеми українізації змісту освіти в школах національних меншин України // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. Наукових праць. – Вип.: 490. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,2009. – С.90-98.
 7. Мафтин Лариса. Українознавчі засади педагогічної творчості В.Сухомлинського // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. Наукових праць. – Вип.:491. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.47-56.
 8. Мафтин Л.В. Духовність як основа формування здорового способу життя у молодіжному середовищі // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип.159. – Чернівці: Рута,2003. – С.114-120.
 9. Мафтин Л.В. Проблеми українознавчої підготовки вчителів початкових класів в умовах нової парадигми освіти // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Вип. 208. – Чернівці, 2004. – С.106 – 114.
 10. Мафтин Л.В. Українознавчі засади формування особистості майбутнього вчителя початкової школи: історико – педагогічний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету.-Вип. 210. – Чернівці, 2004. – С.108-117.
 11. Мафтин Л.В. Ретроспективний аналіз становлення українознавства як навчальної дисципліни // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.- Педагогіка.- Вип.10.- Ів.-Фр., 2004.-С.14-22.
 12. Мафтин Л.В. Українознавча складова змісту шкільної освіти як історико-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – № 4– 2004. – С.78 – 84.
 13. Мафтин Л.В. Українознавство як чинник стабілізації взаємин між суспільством і церквою // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Вип. 240 – 241. – Чернівці: Рута, 2005. – C.74-78.
 14. Мафтин Л.В. Релігійний аспект українознавства // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Вип. 248. – Чернівці: Рута, 2005. – C.70-82.
 15. Мафтин Л.В. Українознавчий дискурс творчої спадщини Ю.Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 222. – Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.205-223.
 16. Мафтин Л.В. Нові підходи до розкриття сутності українознавчих понять у шкільному курсі українознавства // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 296. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.162-175.
 17. Мафтин Л.В. Українознавство у практиці виховної роботи сучасної загальноосвітньої школи // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2006. Випуск ХІІ. – С.127-141.
 18. Мафтин Л.В. Превентивний вимір українознавства //Науково-методичний вісник. Випуск 4. Українознавство в системі освіти Буковини. – Чернівці: Технодрук, 2006. – С.33-38.
 19. Мафтин Л.В. Становлення українознавства періоду визвольних змагань українців (1917-1920 рр.) у контексті педагогічних поглядів Софії Русової // Вісник Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 39. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – № 39. – С.101-105.
 20. Мафтин Л.В. Концептуальні засади програми з українознавства для загальноосвітньої школи // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.Випуск 43. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С.109-114.
 21. Мафтин Л.В. Українознавство як фактор громадянського становлення учнівської молоді //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 300. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С.94-104.
 22. Мафтин Л.В. Українознавчі дисципліни у змісті навчально-виховного процесу ВНЗ педагогічного спрямування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т.ХІІІ. – С.440-446.
 23. Мафтин Лариса Історіографія українознавства: педагогічний аспект // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2007. Випуск ХІІІ-ХІV. – С.118-122.
 24. Мафтин Л.В. Сучасні підходи до проблеми українознавства // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. А.Й.Сиротенко. – Хмельницький: ХГПА,2008. – Вип.3. – С.132-136.
 25. Мафтин Лариса. Нормативно-правова база сучасного українознавства // Вісник Прикарпатського університету. – Педагогіка. – Івано-Франківськ,2008. – Вип. ХХУ. – С.177-185.
 26.  Мафтин Лариса. Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасного українознавства (з досвіду впровадження на Буковині) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. -Вип.600: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,2012.-С.99-107.
 27.  Мафтин Лариса. С.Єфремов про роль українознавства у самоосвіті особистості // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип.617: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.98-110.
 28.  Мафтин Л.В. Виховні ідеали українського народу у змісті початкової освіти України і європейський контекст // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА,2012. – Вип.13. –С.220-222.
 29. Мафтин Л.В. К.Д.Ушинський – педагог-українознавець // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип.627: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,2012. – С.78-85.
 30. Мафтин Л.В. Колискова як складова змісту освіти сучасної початкової школи // Вісник Прикарпатського університету. Збірник наукових праць. – Вип.46. – Івано-Франківськ, 2013. – С.146-151.
 31. Мафтин Лариса. Українознавчі виміри сучасної освіти // Четвертий український педагогічний конгрес. Зб. наукових праць конгресу. – Львів:Сполом, 2014. – С.564-571.
 32. Мафтин Лариса. Організація самостійної роботи студентів з вивчення курсу «Актуальні проблеми українознавства» // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Випуск 712. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 108-116.
 33. Мафтин Лариса. Українознавчий зміст програми «Музичне мистецтво» (1-4 кл.) //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Випуск 701: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С. 91-98.
 34. Мафтин Л. Актуалізація проблематики концентру українознавства «Україна – етнос» в умовах оновлення змісту вітчизняної освіти / Лариса Мафтин // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ПП Мошак М.І.,2016. – Вип. 20.– С.127-132.
 35. Мафтин Л.В. Постать І.Огієнка в українознавчому вимірі / Л.В.Мафтин // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – С.194-201.
 36. Мафтин Лариса. Топонимика как средство патриотического воспитания: украиноведческий аспект // Studia Gdanskie. Wizje І rzcczywistosc. Tom XIV, Gdansk 2017.  – Widawnichtwo Gdanskij Wyzsziy Szkoly Humanistyczniy. – С.267-279. – ISSN 1731-8440,  e-ISSN 2544-1426.
 37. Мафтин Лариса. Українознавство в змісті освіті Східної Галичини міжвоєнної доби / Лариса Мафтин //  Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних дисциплін. – 2017. – №16-17. – С.135-139.
 38. Мафтин Л.В., Прокоп І.С. Проблема інтеграції українознавства у зміст підручників з математики для 1 класу / Л.В.Мафтин, І.С.Прокоп // Virtus # 20, Part1, Yanuary, 2018. – С. 166-169.
 39. Мафтин Л.В. Концепти українознавства в творах В.О.Сухомлинського / Л.В.Мафтин //Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LХХХІ Том 3. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 20-25.
 40.  Мафтин Л.В., Прокоп І.С. Проблема інтеграції українознавства у зміст підручників з математики для 1 класу / Л.В.Мафтин, І.С.Прокоп // Virtus # 20, Part1, Yanuary, 2018. – С. 166-169.
 41. Мафтин Л.В. Елементи українознавства в освітньому просторі України / Л.В.Мафтин // Еuropean vector of contemporale psychologi, pedagogi and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. Volume 2. Sandomierz: Izdevniecsba «Baltia Publishing», 2018. 476 p. – С.201-219.
 42. Мафтин Лариса. Українознавча складова творчої спадщини Володимира Вернадського/ Лариса Мафтин //  Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних дисциплін. – 2016. – № 14. – С.222-225.
 43. Мафтин Л.В. Українознавчі засади оновлення навчально-виховного процесу сучасної загальноосвітньої школи України / Л.В.Мафтин // VIRTUS #10, December, 2016 published since 2014. – С.103-107.

Бигар Ганна Павлівна

 1. Бигар Ганна. Особливосиі формування уявлень молодших школярів про психічну і духовну складові здоров’я на уроках «Основи здоров’я»/ Ганна Бигар // Педагогічний дискурс: зб.наук.праць/гол.ред.І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип.19. – С.13-18.(ISSN 2309-9127 (Print) ISSN 2313-8769

Шевчук Христина Дмитрівна

 1. Кристина Шевчук. Особливості формування життєвих компетентностей у навчально-виховному процесі початкової школи / Кристина Шевчук / Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 19. -С.212 – 217.(ISSN 2309-9127 (Print) ISSN 2313-8769
 2. Kristina Sevcuk. Nature therapy as health improving technology in the educational process of primaru school // Studia Gdanskie. Wizje І rzcczywistosc. Tom XIV, Gdansk 2017.  – Widawnichtwo Gdanskij Wyzsziy Szkoly Humanistyczniy. – S. 93-107. – ISSN 1731-8440,  e-ISSN 2544-1426.

 

Предик Аліна Анатолівна

 1. Предик А.Педагогічна наука про критеріїоцінюваннязнаньмолодшихшколярів/ А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2013» (17-26 грудня 2013р.).. Выпуск 4. Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – 97с.
 2. Предик А.А. Особливості використання майбутнім вчителем початкових класів інформаційних технологій навчання /А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 13. – Педагогіка, психологи я соціологія. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – 96с. – С.46-48. – 4. Предик А. Використання технології моделювання на уроках інформатики в сучасній початковій школі / А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 7. – Педагогика, психология и соціология. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – 114с. – С.36-38.
 3. Предик А. Використання технології моделювання на уроках інформатики в сучасній початковій школі / А.А. Предик // Сборник научных трудов Sworld. Выпуск 1. Том 7. – Педагогика, психология и соціология. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – 114с. – С.36-38.
 4. Предик А.А. Проблема оцінювання навчальних досягнень першокласників в педагогічній теорії і практиці / А.А. Предик // Науковий журнал : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов.ред. А.А.Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С,Макаренка, 2015. – №2 (46) – 452с. – С.256-266. 
 5.  Предик А.А. Формування об’єктивного підходу до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / А.А. Предик // Науковий журнал. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка. – 2013. – №1 (27). – С.184-190. 

Гордійчук Оксана Євгенівна

 1. Гордійчук О.Є. Провідні принципи індивідуалізованого навчання та виховання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного класу / О.Є.Гордійчук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 16. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С.63-65.
 2. Oksana Hordiychuk. Theoretical and methodical principles of organization of educational activity of students from the course of «Basis of Domestic Education» // 13 th International Academic Conference State, Economy, Society. Special workshops Young and Honoured Researhers – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Akademia – 2013
 3. Гордійчук О.Є. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками гіперактивних дітей / О.Є.Гордійчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(29), Issue: 57. – 2015. – P.12-16.
 4. Гордійчук О.Є. Міждисциплінарний підхід як невід’ємна умова інклюзивної діяльності / О.Є.Гордійчук // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(31), Issue: 61. – 2015. – P.25-29. 23.
 5. Гордійчук О. Є., Гафткович В.А. Професійна компетентність педагога інклюзивного класу як показник ефективності навчання дітей з особливими потребами / О.Є.Гордійчук, В.А.Гафткович // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (38). Том 8. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – С.86-95.
 6. Гордійчук О.Є. Підготовка учнів класу до взаємодії з дитиною особливих потреб / Оксана Гордійчук //SWorldJournal, Issue №13 (YolnatPE, Minsk, 2017).
 7. Гордійчук О.Є.  Підготовка майбутнього вчителя до навчання і виховання молодшого школяра засобами дитячого телебачення і кіно. /О.Є.Гордійчук//Научные труды SWorld. – Выпуск 45. Том 4. – Иваново : Научный мир, 2016. – С. 45–95.
 8. Hordiichuk Oksana Yеvgenivna. Training future elementary school teacher To interact with tutor of a child with special demands / Oksana Yеvgenivna Hordiichuk // EVROPSKÝ FILOZOFICKÝA HISTORICKÝ DISKURZ Svazek 4 2. Vydán 2018 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE Volume 4 Issue 2 – 2018. P. 66-71.
 9. Гордійчук О.Є. Упровадження майбутнім учителем початкової школи iнновaцiйних технологiй у класі з інклюзивним навчанням /О.Є.Гордійчук // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / заг.ред.: І.Маноха, Г.Собчук. – Том ІІІ – Варшава. – Київ : ПАН – Гнозис, 2018. – С.187-202.

Істинюк Ірина  Дмитрівна

 1. Іванчук М., Істинюк І. Інтенсифікація інноваційної виховної діяльності студентів з молодшими школярами у процесі педагогічної практики / Марія Іванчук, Ірина Істинюк // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – November, issue 12. – 2017.  – 258 р. – Р.101-106.
 2. Іванчук М., Істинюк І. Готовність вчителя як умова продуктивної інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами /Марія Іванчук, Ірина Істинюк // Наук. зап. тернопіл.нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / Тернопіл.нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – № 1.– С. 48–55.

Біленкова Лідія Миколаївна

 1. Основи морального виховання в родинах канадських українців // Materials of the X International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», November 30 – December 7, on Pedagogical sciences. – 2014. – С. 56-61.
 2. Біленкова Л.М. Особливості побудови уроку з природознавства в умовах реформації початкової школи / Лідія Біленкова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – November, issue 9. – 2016.  – 220 р. – Р.53-56.
 3. Біленкова Л.М., Гомега О.В. Формування творчої активності учнів початкової школи в пришкільному оздоровчому таборі / Virtus: Scientific Journal / Editor-in Chief M.A. Zhurba. – May # 24. –  2018. – С. 53-55.

Богданюк Антоніна Миколаївна

 1. Киселиця О.М., Богданюк А.М., Гуліна Л.В., Свекла Р.М. Прогнозування та запобігання синдрому професійного вигорання і хронічної втоми учителів фізичної культури. Молодий вчений: [науковий журнал]. – 2018. – № 3.3. (55.3). – С. 89-92. Index Copernicus

Шестобуз Ольга Сергіївна

 1. Шестобуз О. С. Вікові особливості формування комунікативної культури молодших школярів / О. С. Шестобуз // Научные труды SWorld. – Выпуск 45. Том 4. – Иваново : Научный мир, 2016. – С. 26–31.
 2. Шестобуз О. С. Експериментальна програма формування культури спілкування молодших школярів з однолітками у позакласній діяльності / О. С. Шестобуз // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and psychology. – V (54), Issue : 126. – Budapest, 2017. – Р. 36–40.
 3. Шестобуз О. С. Теоретичне обґрунтування поняття комунікативної культури особистості / О. С. Шестобуз // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Вип. 89. – Ч.І. – К., 2016. – С.248-252.

Ситник Наталія Іванівна

 1. Ситник Н.І. Тенденції розвитку українсько-канадських освітніх зв’язків як провідного чинника трансформації вітчизняної системи вищої освіти / Наталія Ситник // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – November, issue 9. – 2016.  – 220 р. – Р.109-113.
 2. Ситник Н.І. Співпраця університетів України та Канади як чинник розвитку вітчизняної вищої освіти / Наталія Ситник // Гірська школа Українських Карпат: наукове фахове видання з педагогічних наук. – №18. – Івано-Франківськ, 2018. – С.73-79  ISSN 1994-4845

Олійник Олеся Василівна

 1. Олійник О.В. Сучасні наукові підходи до визначення сутності конструктивних умінь молодших школярів / О.Олійник // “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”: збірник наукових праць. Суми, 2015. – С. 275-283.
 2. Oliinyk O. V. Professional training future teacher elementary school the formation of constructive skills to younger pupils: the theoretical aspect / Olesia Vasilyevna Oliinyk // European Journal of Humanities and Social Sciences. – Scientific journal. – № 3. – 2016. – P. 55-58.
 3. Олійник О. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів / Олеся Олійник // Наук. зап. тернопіл.нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / Тернопіл.нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 37–42.

Шульга Альона Валерівна

 1.  Шульга А. В. Неповна сім’я: об’єкт і суб’єкт у роботі вчителя з батьками молодших школярів / А. В. Шульга // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska), 2015. – №3. – część 2. – С. 67– 71.
 2. Шульга А. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей / А. В. Шульга // Sciences of Europe. – Praha. – VOL 3, No 9 (9) (2016) – С.85 – 90.
 3. Шульга А. В. Стан теоретичної підготовки вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей / A. V. Shulga // Personality Development In the Age of Globalization: Collection of scientific papers. Morrisville, LuluPress., 2016. p. 123-126.
 4. Шульга А. В. Компоненти підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей / А. В. Шульга  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 3. – С.196 – 202.
 5. Шульга А. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей / А. В. Шульга // Sciences of Europe. – Praha. – VOL 3, No 9 (9) (2016) – С.85 – 90.

Нікула Наталія Вікторівна

 1. Нікула Н.В. Програма формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки / Н. В. Нікула // Науковий журнал «Молодий вчений» № 1 (41) січень, 2017 р. – С. 481–485.
 2. Nikula N. V. New approaches to scientific research phenomenon of «methodological culture teachers» / N. V. Nikula// Sciences of Europe. – 2017. – Vol. 3, № 13 (13). – S. 27–31.
 3. Нікула Н. Модель формування методичної культури студентів-педагогів / Наталя Нікула // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – № 1 (52), лютий 2016. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 43 – 46.
 4. Нікула Н. Ціннісно-мотиваційна складова методичної культури вчителя: сутність та шляхи формування / Н. Нікула //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка № 1, 2017 р. – С. 55-60.

  Костащук Оксана Іванівна

 5. Костащук О.І. Критерії та рівні виховання професійної честі майбутнього вчителя / Оксана Костащук // міжнародний науковий журнал “SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION”: Pedagogy and Psychology, ІІІ (19), Issue:38,2015. – С.35-39
 6. Костащук О.І. Виховання професійної честі у майбутніх учителів у процесі навчання / Оксана Костащук // “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”: збірник наукових праць. Суми, 2015. – С.
 7. Костащук О. І. Особливості формування когнітивного компоненту професійної честі майбутнього учителя / О. І. Костащук // Людина віртуальна: нові горизонти : зб. наук. пр. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ.конф. (Україна; Сербія; Азербайджан; Польща; Канада, 20-21 берез. 2017 р.). – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – Ч. 2. – С. 16–18.
 8. Костащук О.І. Методики дослідження рівнів вихованості професійної честі у студентів / О.І. Костащук // Молодий вчений. – 2017. – № 1(41). – С. 440–443.
 9. Костащук О. І. Експериментальна програма виховання професійної честі студентів-майбутніх учителів / О. І. Костащук // Modern Science = Moderní věda. – 2017. – № 2. – С. 101–109.
  Костащук О. І. Професійне самовизначення як чинник виховання честі / О І. Костащук // Scientific Journal Virtus. – 2017. – May, iss.14 – С.65-67.
 10. Костащук О.І. Виховання професійної честі у майбутніх учителів  // Оксана Костащук / Scientific Journal Virtus, June, issue 25,  2018. – С.108-112. – ISSN 2410-4388.

Цуркан Таїсія Георгіївна

 1. Цуркан Т. Г. Педагогічна освіта батьків [Електронний ресурс] / Т. Г. Цуркан // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 3. – С. 33-37.
 2. Цуркан Т.Г. Взаємини дитини і батьків як визначальний фактор впливу на формування особистості [Електронний ресурс] / Т. Г. Цуркан // Наука і освіта. – 2015. – № 3. – С. 120-125.
 3. Цуркан Т. Г., Максимчук А. Ю. Вплив сім’ї на виховання культури поведінки дитини / Таісія Цуркан, Анастасія Макcимчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 10 (54). – 388 с.
 4. Цуркан Т. Г., Красій Н. Б. Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання / Таісія Цуркан, Наталя Красій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 10 (54). – 388 с.
 5. Цуркан Т. Г. Parental involvement in children`s education [Текст] / Т. Г. Цуркан // Молодий вчений. — 2016. — №5.
 6. Цуркан Т. Г. Тренінг для батьків молодших школярів (формування педагогічної культури) / Т. Г. Цуркан // Науково-методичний журнал. Початкова школа і сучасність. – 2017. – № 9 (37). – С. 36–39.
 7. Цуркан Т. Критерії, показники та діагностичний інструментарій рівня сформованості педагогічної культури батьків / Таісія Цуркан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 3 (58) – С. 398–402.

Гавриш Інна Іванівна

 1.  Гавриш І. І. Забезпечення системності в організації добродійної діяльності як передумова виховання культури взаємин молодших школярів / Інна Іванівна Гавриш // Молодий вчений. – Херсон : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 4 (19), ч. 3, розділ: Педагогічні науки. – 145 с. – С. 22–26.
 2. Гавриш І. І. Комплекс методів дослідження сформованості культури взаємин у молодших школярів у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш // Педагогічний пошук : наук.-метод. вісник / гол. ред. М. О. Сташенко – № 2 (82). – Луцьк : Волинський ін-т післядипломної педагогічної освіти, 2014. – 76 с. – С. 9–11.
 3. Гавриш І. І. Місце вчителя у процесі формування культури взаємин у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш // Проблем підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9, ч. 2. – 352 с. – С. 189–194.
 4. Гавриш І. І. Особливості сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності на формувальному етапі експерименту / Інна Іванівна Гавриш // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка : наук. журн. / ред. кол.: Саух П. Ю. (гол. ред.) [та ін.]. – Житомир : Житомирський держ. ун-т, 2014. – № 6 (78). – 315 с. – С. 180–186.
 5. Гавриш І. І. Програмно-методичне забезпечення процесу виховання культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності / Інна Іванівна Гавриш //Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / упор. О. Петренко ред.. кол. : О. Петренко, Н. Гринькова, Т. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 142-149
 6. Гавриш І. І. Основні фактори виховання культури взаємин учнів молодшого шкільного віку / Інна Іванівна Гавриш // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – 320 с. – С. 187–193.
 7. Гавриш И. И. Теоретические аспекты оптимизации процесса формирования культуры взаимоотношений младших школьников в добродетельной деятельности / ИннаИвановна Гавриш // ВестникАкадемии знаний / глав. ред. Т. А. Петрова. – Вып. № 2 (9). – Краснодар: Издат.-полиграф. комплекс «Академии знаний», 2014. – 143 с. – С. 82–87.
 8. Гавриш І. І., Гавриш В.В. Культурно та морально-етично наповнені родинні взаємини – чинник розвитку добродіяльності особистості / Інна Іванівна Гавриш, Валентина Василівна Гавриш // Virtus :Scientific journal / editor-in-chief Zhurba M. A / – 2017 – April, № 5. – Р. 85-88.
 9. Гавриш І. І. Культура взаємин: змістова структура та особливості виховання у молодшому шкільному віці / Інна Іванівна Гавриш // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe – Warszawa – EESJ, 2017. – № 3 (19) – P. 3. – P. 11-15.
 10. Гавриш І. І. Позитивна вмотивованість школяра – необхідна передумова до здійснення добродійної діяльності / Інна Іванівна Гавриш // Науковий огляд – Київ : Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2017. – С. 83 – 94.