Навчальні дисципліни

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

Курс «Основи природознавства» спрямований на ознайомлення студентів з навколишнім світом, наслідками його забруднення; таємницями життя на землі, природознавчими поняттями та закономірностями, раціональними форми організації і проведення навчально-виховного процесу з природознавства в початковій школі. Вивчення даної навчальної дисципліни має на меті допомогти студентам в оперуванні елементами наукових знань про основні фактори розвитку живої природи, пристосовування рослин і тварин до змін у неживій природі та про існуючі взаємозв’язки і залежності у світі; класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання і аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем; орієнтуватися у різних видах діяльності в природі; бути обізнаними з особливостями процесів неживої та живої природи рідної місцевості.

 

Курс «Психологія педагогічна» спрямований на засвоєння закономірностей, механізмів і стилів педагогічної діяльності у процесі навчання, виховання та оволодіння соціальним досвідом, поглиблення знання вікових та індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку, визначенні шляхів формування навчальної мотивації, педагогічного спілкування і взаємодії у найширшому розумінні з точки зору психологічного змісту. Передбачає ознайомлення студентів із закономірностями, механізмами і стилями педагогічної діяльності у процесі навчання, виховання та оволодіння соціальним досвідом; віковими та індивідуальними особливостями дітей молодшого шкільного віку; шляхами формування навчальної мотивації, педагогічного спілкування і взаємодії у найширшому розумінні з точки зору психологічного змісту.

 

Курс «Вступ до спеціальності» передбачає розширення загальної і становлення першочергової основ професійної культури майбутнього вчителя; поглиблення орієнтації студентів на педагогічну професію, особистісне усвідомлення ними вибору професії через формування цілісних уявлень про гуманістичний і творчий характер педагогічної діяльності, її специфіку і роль у житті суспільства; на забезпечення установки на професійно-особистісний розвиток, саморозвиток, самовизначення і самовиховання студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Спрямований на ознайомлення студентів з системою вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційною основою і структурою; завданнями вищої педагогічної школи, функціїми вчителя та типовими задачами виробничої діяльності; принципами та основними формами організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, правами та обов’язками студентів; видами навчальних занять, наукової роботи студентів, видами педагогічної практики; основними положеннями навчального плану спеціальності, перспективами вивчення навчальних дисциплін.

 

Курс «Загальна педагогіка та історія її розвитку» спрямований на ознайомлення студентів з історією зародження та розвитку суспільного навчання й виховання, науково-педагогічної думки, основами порівняльної педагогіки, основних понять та категорій; тенденцій розвитку освіти як способів входження людини в світ науки і культури; специфіки управління педагогічною діяльністю. Основна увага приділяється: особливостям становлення і розвитку системи освіти і виховання в різних країнах на певних етапах їх історії; основним положення праць класиків світової та української педагогічної науки.

 Курс «Дидактика» передбачає формування знань студентів про сутність та особливості організації (методи, форми, прийоми) дидактичного процесу в умовах початкової та загальноосвітньої школи. Основну увагу приділено питанням теорії навчання; процесу навчання, ланкам процесу засвоєння знань; принципам, методам, формам організації навчального процесу в школі; способам перевірки й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

 Курс «Теорія та методика виховання» спрямований на формування знань студентів про теорію виховання в умовах виховного процесу сучасної школи; ознайомлення студентів з методикою організації виховної роботи в початковій ланці освіти, формами і методами позаурочної виховної діяльності, підготовка до індивідуальної та масової роботи з дітьми. Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: основні теоретичні підходи до проблеми виховання; основні закономірності та принципи та методи виховання; основні напрями змісту виховання в системі загальної середньої освіти; особливості учнівського колективу та шляхи його формування; форми співпраці школи, сім’ї та громадськості; позакласну та позашкільну виховну роботу. закономірності, принципи та основні підходи у вихованні; шляхи реалізації змісту процесу виховання в умовах сучасної національної школи; особливості та специфіку педагогічного діагностування у структурі виховної роботи; методику організації та проведення масових, групових та індивідуальних форм роботи.

 Курс «Педагогічна майстерність» спрямований допомогти майбутньому педагогові усвідомити роль особистості вчителя у вихованні підростаючого покоління, забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з основ педагогічної майстерності та сформувати педагогічні уміння й навички, які сприятимуть ефективному вирішенню навчально-виховних завдань у подальшій професійній діяльності. Предбачає оволодіння знаннями про професіограму вчителя, структуру педагогічної майстерності, складові педагогічної техніки, методи педагогічної взаємодії з учнями, батьками, колегами; структуру, засоби, стилі педагогічного спілкування; критерії, технологію вивчення, узагальнення і впровадження у власну педагогічну діяльність передового педагогічного досвіду.

Курс «Організація і управління у початковій освіті» передбачає формування знань студентів про сутність та особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом, принципи та функції управління освітніми процесами, роль та шляхи методичної роботи школи. Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: сутність теорії управління; принципи та функції управління в системі освіти; особливості планування діяльності навчального закладу; методи та форми методичної роботи в школі; шляхи вивчення передового педагогічного досвіду; сутність та методи проведення атестації педагогічних кадрів у системі загальної середньої освіти; методи та форми внутрішкільного контролю; перспективи розвитку системи освіти в Україні.

 Курс «Основи педагогічних досліджень» спрямований на формування знань студентів про сутність наукової діяльності та її види; місце та значення НДРс у системі підготовки фахівця; види та результати НДРс у ВНЗ; особливості науково-педагогічних досліджень; методи педагогічних досліджень та їх специфіку. Передбачає навчити студентів вибирати тему наукового дослідження; складати список літератури до обраної теми; здійснювати аналіз відповідної психолого-педагогічної та методичної літератури; складати план дослідження; визначати науковий апарат роботи (об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання); вибирати необхідні педагогічні методи і їх здійснювати; розробляти методику дослідження; збирати фактичний матеріал; обробляти результати дослідження; робити психолого-педагогічні висновки; оформляти результати дослідження та їх захищати.

 Курс «Педагогічні технології у початковій школі» спрямований наознайомлення студентів із широким спектром педагогічних технологій початкової ланки освіти, вміння послуговуватися ними у різноманітних концептуальних системах, особливостями організації процесу навчання у сучасній школі в умовах особистісно-орієнтованого навчання, новаторськими підходами до загальнодидактичних проблем початкової школи, передовим педагогічним досвідом, експериментальними дослідженнями у галузі шкільного навчання та можливостями їх впровадження у навчальний процес сучасної початкової школи.

Передбачає навчити студентів вільно орієнтуватися у спектрі педагогічних технологій початкової школи; організовувати навчально-пізнавальну діяльність молодших школярів та здійснювати її психолого-педагогічну діагностику; прогнозувати й проектувати педагогічні умови впровадження педагогічних технологій; моделювати й конструювати педагогічну діяльність; збагачувати власний професійний досвід здобутками вітчизняної та зарубіжної педагогічної теорії і практики.

Курс «Методика навчання української мови» спрямована на формування знань студентів про основні досягнення сучасної методики викладання української мови в початковій школі, умови й шляхи їх реалізації в діяльності вчителя початкової ланки освіти з урахуванням інноваційних підходів до організації навчального процесу. Передбачає вивчення мети і завдань кожного розділу (модуля), його зміст, основні теоретичні засади, їх зв’язок; з науковими положеннями педагогіки, психології, мовознавства, шкільною програмою з рідної мови; основних етапів розвитку; принципів, методів і прийомів розкриття сутності мовних чи мовленнєвих одиниць; вимог шкільної програми до кожного з розділів та зміст шкільних підручників для 1-4 класів; способів підготовки вчителя до здійснення навчально-виховного процесу на уроці.

Курс «Каліграфія» передбачає вироблення у студентів навичок графічно правильного, красивого письма та озброєння їх знаннями і вміннями, необхідними для професійного розв’язування навчально-виховних завдань, що виникають у процесі навчання молодших школярів каліграфії (письма, на етапі навчання грамоти); ознайомлення з досягненнями методичної науки, її розвитком та шляхами подальшого удосконалення, вивчення і застосування практики передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів. Спрямований на оволодіння наступними знаннями: загальні питання методики викладання каліграфії (мету, завдання; сутність процесу письма як особливого виду мовної діяльності, його психофізіологічну структуру, якості письма, особливості формування графічної діяльності у шестирічному віці; методи, методичні прийоми, умови навчання каліграфічного письма молодших школярів; гігієнічні правила письма); особливості формування каліграфічного письма на уроках письма та математики в початковій школі (мету, зміст добукварного, букварного, післябукварного періодів навчання каліграфічного письма; специфіку формування графічних навичок письма цифр та розділових знаків; порядок ведення, перевірки та оцінювання графічних якостей письма молодших школярів; шляхи вдосконалення навичок каліграфічного письма на уроках української мови школи першого ступеня).

Курс «Методика навчання освітньої галузі «Математика»» передбачає ознайомлення студентів з педагогічною системою (цілями, змістом, методами і прийомами, організаційними формами і засобами) навчання математики учнів початкових класів та формування у студентів практичних методико-математичних (навчальних, проектувальних, конструювальних, контрольно-оцінних, організаційних тощо) умінь. Має на меті розкрити: мету, завдання, зміст, особливості побудови початкового курсу математики відповідно до вимог Державного стандарту освітньої галузі «Математика»; основні вимоги до математичної підготовки учнів початкових класів за роками навчання; загальні вимоги до усного і писемного математичного мовлення та критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів початкових класів з математики; особливості календарно-тематичного планування початкового курсу математики, використання сучасних навчальних технологій на уроках математики; засоби, форми і методи навчання математики молодших школярів; методику вивчення основних навчальних тем початкового курсу математики; передовий педагогічний досвід навчання математики у початкових класах.

 Курс «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»» передбачає визначення змісту навчання природознавства; визначення і розробку методів, прийомів, засобів навчання природознавства в початкових класах; виявлення можливостей виховного і розвивального впливу процесу вивчення природознавства; ознайомлення з досягненням методичної науки та застосування передового педагогічного досвіду в процесі викладання природознавства; підготовка майбутнього вчителя до викладання учбових дисциплін в рамках освітнього компоненту «Людина і світ». Має на меті розкрити: зміст природознавства як навчального предмета; прийоми, засоби навчання природознавства в початкових класах; досягненням методичної науки та методику застосування передового педагогічного досвіду в процесі викладання природознавства.

Курс «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»» забезпечує оволодіння студентами знань про осови соціалізації учнів початкової ланки освіти, побудови їх стосунків з дорослими, однолітками, батьками, ознайомлення з правами та обовязками як громадян України; підготовка майбутніх вчителів до вивчення молодшими школярами суспільствознавчої складової навчального курсу «Людина і світ». Має на меті розкрити: вимоги Державного стандарту; змістовий блок освітньої галузі «Суспільствознавство»; вимоги до структурування уроків даної галузі; вимоги до добору методичного інструментарію побудови уроків даного курсу.

 Курс «Методика навчання основам здоров’я» спрямований на збереження та зміцнення здоров’я шляхом формування валеологічного світогляду, виховання свідомого та дбайливого ставлення для власного здоров’я, як головної умови якомога повної реалізації творчого та фізичного потенціалу особистості. Даний курс передбачає знати: завдання початкового курсу «Валеології»; роль педагогіки та педагогічної психології в системі даного предмету; зв’язок методики викладання валеології в початковій школі з іншими методиками; систему загальних методів навчання; нормативну базу з даної дисципліни; методи, прийоми, форми, принципи, щодо організації навчального процесу.

 Курс «Фізична культура з методикою навчання» забезпечує студентів знаннями та вміннями, які необхідні для професійного розв’язання навчально-виховних завдань, що виникають у процесі фізичного виховання молодших школярів; забезпечує ознайомлення з досягненнями методичної науки, її розвитком та шляхами подальшого вдосконалення, вивчення і застосування практики передового педагогічного досвіду вчителів-новаторів. Включає основні питання для вивчення: теперішній стан теорії і методики фізичного виховання, розглядаючи фізичне виховання як частину національного виховання; засоби фізичного виховання, методи навчання і методичні прийоми для виховання активної життєвої позиції, починаючи з 1 класу; основи дисциплін психолого-педагогічного, біологічного циклів з метою заснованого відновлення міжпредметних зв’язків в навчально- виховному процесі; вікові психо-фізіологічні індивідуальні особливості молодшого шкільного віку; закономірності формування рухових умінь і навичок у розвитку основних рухових якостей дітей, які навчаються в початкових класах; діючу навчальну програму з дисципліни, її розділи, структурні компоненти програми.

 Курс «Трудове навчання з практикумом» спрямований на розвиток особистості через залучення студентів до засвоєння теоретичної інформації та практичної роботи з різними матеріалами, вивчення засобів праці, формування конструктивного підходу до вирішення трудових завдань і навчання безпеки праці. Даний курсу має на меті розкрити: мету і завдання трудового навчання і виховання в початкових класах загальноосвітньої школи; вікові, анатомо-фізіологічні, психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку; систему методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення уроку трудового навчання; основні змістові лінії освітньої галузі «Технології» Державного стандарту початкової загальної освіти; основні розділи програми з трудового навчання; специфіку, структуру, особливості підготовки і проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку; вимоги до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі; властивості та методику роботи з матеріалами, передбаченими шкільною програмою, їх застосування у народному господарстві.

Курс «Образотворче мистецтво з методикою навчання» передбачеє набуття практичних умінь і навичок зображення предметного світу з натури, з уяви та з пам’яті; вивчення основних закономірностей побудови простих геометричних форм, створення нескладних площинних композицій. Даний курс спрямований на формування уявлення про: образотворче мистецтво як засіб комунікації та специфічну, художньо-образну форму пізнання й відображення навколишнього світу; основи художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва і виражальні можливості художніх технік; історію становлення та розвитку образотворчого мистецтва, його роль у житті людей.

 Курс «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання» передбачає оволодіння студентами змістом хореографічного, театрального та екранного видів мистецтв а також методикою сценічно-режисерської роботи, широким спектром естетичних стилів та форм театралізованих дійств, складним комплексом знань, пов’язаних зі специфікою драматургічного дійства та вихованням творчого колективу. Даний курс спрямований на засвоєння основних етапів розвитку хореографічного мистецтва та основних видів танцю, регіональних особливостей танцю; внеску української спадщини у світову хореографічну культуру, розвиток та становлення українського народного танцю; основних видів театрального спектаклю (ляльковий театр, вертеп, театр казок, фольклорно-етнографічний, театр опери та балету, театр драми і комедії); розуміння основних елементів образної мови театру (жест, міміка, рухи, мовлення), виражальних засобів у створенні художнього образу; знань про телебачення як засобу комунікації та його вплив на становлення особистості молодшого школяра.

Курс «Педагогічний менеджмент» передбачає формування знань студентів про сутність та особливості теорії управління загальноосвітнім навчальним закладом, принципи, функції, методи управління освітніми процесами. Завдання курсу розкрити: сутність теорії управління; принципи та функції управління в системі освіти; особливості планування діяльності навчального закладу; методи та форми методичної роботи в школі; шляхи вивчення передового педагогічного досвіду; сутність та методи проведення атестації педагогічних кадрів у системі загальної середньої освіти; методи та форми внутрішкільного контролю; перспективи розвитку системи освіти в Україні.

 Курс «Порівняльна педагогіка» спрямований на підвищення науково-педагогічного рівня майбутніх учителів, сприяння кращому розумінню особливостей розвитку національного, регіонального та глобального освітнього простору, з’ясування специфічних особливостей побудови, функціонування та розвитку національної освітньої системи порівняно з іншими, краще розуміння закономірностей педагогічного процесу, усвідомлення взаємопов’язаності сучасного світу, розширення  загальнокультурного кругозору студентів. Даний курс має на меті розкрити: історію зародження і розвитку порівняльної педагогіки як науки; детермінованість освітніх процесів економічними, політичними, культурними та соціальними чинниками; закономірності та тенденції розвитку освітнього процесу у різних країнах, геополітичних регіонах та у світі в цілому; новітні тенденції розвитку системи безперервної освіти у провідних розвинених країнах світу та в Україні; інтеграційні процеси в освітній сфері у Європейському регіоні та у глобальному вимірі; проблеми диференціації та стандартизації освіти у централізованих та децентралізованих освітніх системах; роль і місце вчителя в сучасному суспільстві і освітніх системах; проблеми виховання молоді в різних країнах світу на зламі тисячоліть.

Курс «Професійно-особистісне становлення вчителя початкової школи» передбачає показати реальні умови для професійної адаптації  молодого вчителя школи, допомогти майбутнім вчителям через пізнання особливостей обраної професії визначити роль особистості педагога у підготовці  майбутніх фахівців, розкрити вимоги до себе і рівень особистої готовності відповідати цим вимогам, забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з основ професійного особистісного становлення молодого вчителя, сформувати педагогічні уміння й навички, які знадобляться у подальшій професійній діяльності. Передбачає вивчення сутності, структури й закономірностей професійно-педагогічної діяльності; педагогічного спілкування, психологічним особливостям різних стилів педагогічного керівництва, системі взаємостосунків між вчителями та учнями, характеру розв’язання різних конфліктних ситуацій; професійно-мовленнєвої культури майбутнього педагога, педагогічної ерудиції, методичних можливостей, що в цілому буде сприяти загальному підвищенню ефективності навчально-виховної роботи з майбутніх фахівців.

Курс «Педагогіка і психологія вищої школи» спрямований на ознайомлення студента – майбутнього викладача з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики.

Даний курс розкриває студентам: специфіку педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріальний апарат інтегрованого навчального курсу; принципи, методи, форми організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіку застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливості управлінської діяльності у ВНЗ; психологічні закономірності і психологічні умови підвищення ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі; психолого-педагогічні основи  діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форми та методи організації навчально-виховної роботи у вищій школі України і Європейському освітньому просторі, основні методи профорієнтації студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методи і форми активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічні характеристики педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; психологічні особистісні якості викладача ВНЗ і професійні вимоги до нього.

Курс «Методика викладання педагогіки у ВНЗ» спрямований на формування знань магістрантів про: сутність педагогіки як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки вчителя; особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення курсу «Педагогіка» в умовах вищої школи; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні «Педагогіки»; шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогіки; особливості та специфіку викладання окремих розділів педагогіки; закономірності, закони, принципи, форми, методи, прийоми щодо викладання теоретичного та практичного курсу «Педагогіка» в умовах вищої педагогічної школи.

Курс «Методологія і методи педагогічних досліджень у ВНЗ» передбачає висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково- дослідницької діяльності у ВНЗ, теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень магістрантами, як майбутніми аспірантами, докторантами, здобувачами наукових ступенів. Спрямований на розкриття відомостей про: науку, наукову комунікацію, наукову школу, науково-дослідницьку діяльність студентів; підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів; психологію і технологію наукової творчості; методологію та методи наукового дослідження (фундаментальну та філософську, загальнонаукову та конкретнонаукову методологію); методи і техніку дослідження; методику та організацію проведення педагогічних досліджень; основні вимоги нормативно-методичних документів ВАК України щодо наукових робіт.

Курс «Методика виховної роботи у ВНЗ» передбачає поглибити і розширити знання майбутніх викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації з теорії виховання, ознайомити їх з організацією виховного процесу у вищому навчальному закладі та його нормативно-правовою базою, методикою проведення виховної, культурно-просвітницької роботи в студентському середовищі, діяльністю органів студентського самоврядування, куратора академічної групи і ін., сприяти виробленню навичок організації виховної роботи зі студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ

 Курс «Методика виразного читання» передбачає розширити знання студентів з теорії та історії вимовленого слова; вдосконалювати їх виконавську майстерність. Даний курс має на меті розкрити: сутність оволодіння професійним трактуванням таких основних понять: техніка мовлення у єдності її елементів як необхідна передумову словесноїдії; засоби логіко-емоційної виразності та ін компоненти виразності; положення, зміст і значення засобів логіко-емоційної виразності читання в їх органічному зв’язку; закономірності органічного зв’язку всіх компонентів виразності і системостворювальні відношення між ними; знати класифікацію і принцип застосування позамовних (рухових) засобів виразності і в процесі читання, мовлення (поза, жест, міміка); етапи підготовки твору до виразного читання; особливості читання і переповідання творів різних жанрів, а також загальні вимови до цього процесу. технологію підготовки дитини-читача на сучасному етапі розвитку початкової школи.

Курс «Методика розвитку зв’язного мовлення» забезпечує належний рівень теоретичних знань студентів з методики розвитку зв’язного мовлення, а також практично-методичних умінь, необхідних для активної виробничо-професійної діяльності майбутніх учителів. Даний курс має на меті розкрити основні завдання курсу; методологічні засади розвитку зв’язного мовлення молодших школярів; лінгводидактичні, психологічні основи розвитку мовлення.

 Курс «Основи українознавства з методикою викладання у початкових класах» спрямований на озброєння студентів знаннями про Україну та світове українство як цілісність, як органічну спільність із все людством; висвітлення концептуальних засад розробки змісту шкільного українознавства, особливостей методики його викладання, зв’язків з суміжними навчальними дисциплінами, педагогічних функцій. Даний курс спрямований розкрити основні теоретичні положення курсу; головні структурні компоненти; зміст основних концентрів; основні поняття та категорії, зміст, структуру та педагогічні функції шкільного українознавства; навчально-методичне забезпечення викладання шкільного українознавства; методи та методичні прийоми навчання українознавству у початкових класах; типи і структуру уроків з українознавства, методику їх проведення; особливості організації позаурочної та позашкільної роботи з українознавства.

Курс «Організація навчально-виховного процесу у ГПД» спрямований допомогти студентам, як майбутнім вчителям початкової школи, оволодіти теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та підготувати їх до роботи в ГПД сучасної школи першого ступеня. Даний курс має на меті розкрити: методику організації самопідготовки, пізнавального та виховного процесу, трудової та громадсько-корисної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи та ігрової діяльності вихованців ГПД; основні нормативні документи, що забезпечують організацію роботи ГПД; зміст завдань та особливостей роботи з молодшими школярами в ГПД.

Курс «Психолого-педагогічні проблеми сучасного уроку в початковій школі»

полягає в розкритті особливостей сучасного уроку в початковій школі, ознайомленні студентів з основними теоретичними основами та практичними позиціями технології моделювання уроку в початковій школі. Даний курс висвітлює знання про: сутність уроку як форми організації навчального процесу; основні етапи історії виникнення, становлення та розвитку уроку як провідної форми навчання; ідеї класиків педагогіки, психології та практиків щодо його удосконалення; основні теоретичні позиції сучасного уроку; класифікацію типів уроку та відповідну їх структуру; теоретичні аспекти моделювання уроку з врахуванням різних технологій навчання; дидактичні та психологічні особливості сучасного уроку; вимоги до сучасного уроку.

Курс «Позаурочна та позашкільна робота з молодшими школярами» виокремлює місце позаурочної та позашкільної роботи в системі безперервної освіти, забезпечити оволодіння студентами теоретичними знаннями з основ позакласної, позаурочної та позашкільної навчально-виховної діяльності ознайомити з методикою організації: видами, формами, принципами і методами позаурочної та позашкільної виховної роботи в початковій ланці освіти. Курс має на меті розкрити: нормативно-правову базу щодо організації позаурочної та позакласної роботи з молодшими школярами; закономірності, принципи, методи, форми та основні підходи в позаурочній та позашкільній виховній роботі; шляхи реалізації змісту процесу позаурочної та позашкільної виховної роботи в умовах сучасної національної школи; особливості підготовки та проведення масових та групових виховних заходів; закономірності організації та здійснення індивідуальної роботи з молодшими школярами в позаурочний час.

 Курс «Основи християнської етики з методикою викладання в початкових класах» спрямований на ознайомлення студентів з концептуальними засадами християнської етики як науки, сутністю християнської моральної системи та методикою навчання християнської етики молодших школярів. Даний курс має на меті розкрити: історію та основні положення християнського віровчення; зміст, структуру Біблії; сутність, мету, основні категорії християнської етики як науки; сутність, призначення людини у світлі християнської антропології; зміст Декалогу, Дев’яти Заповідей блаженств, Двох Заповідей любові, християнських чеснот; мету, завдання зміст вивчення християнської етики у початковій школі, засоби, методи, прийоми, типи, структуру, особливості проведення уроків християнської етики у початкових класах, методику ознайомлення молодших школярів з християнськими чеснотами.

 Курс «Організація навчально-виховного процесу в групі продовженого дня» має на меті допомогти студентам, як майбутнім вчителям початкової школи, оволодіти теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та підготувати їх до роботи в ГПД сучасної школи першого ступеня. Курс спрямований на засвоєння знань про: методику організації самопідготовки, пізнавального та виховного процесу, трудової та громадсько-корисної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи та ігрової діяльності вихованців ГПД; основні нормативні документи, що забезпечують організацію роботи ГПД; зміст завдань та особливостей роботи з молодшими школярами в ГПД.

Курс «Педагогічний менеджмент» срияє формуванню загальних уявлень студентів про становлення та розвиток освітнього менеджменту, розкриття теоретичного підґрунтя управління вищим навчальним закладом, ознайомлення із змістом, закономірностями, принципами, формами, методами та засобами діяльності сучасного керівника ВНЗ щодо управління навчально-виховним процесом.

Курс «Професійно-особистісне становлення викладача ВНЗ» передбачає формування знань магістрантів історію становлення та розвитку професії педагога  вищої школи; сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності педагога вищої школи; специфіку професійної діяльності педагога вищої школи на сучасному етапі; виникнення та розвиток вітчизняної системи університетської освіти; державну політику в галузі вищої освіти, її принципи та функції; учасників навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; особливості діяльності ВНЗ України; структуру вищої освіти (освітні рівні вищої освіти; освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти); мету і головні завдання діяльності ВНЗ; рівні акредитації ВНЗ та типи ВНЗ; створення, реорганізацію та ліквідацію ВНЗ; ліцензування освітньої діяльності, акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів; структурні підрозділи ВНЗ та систему управління ним; форми організації навчального процесу у вищій школі; Болонський процес і перспективи законодавчого врегулювання розвитку вищої освіти в Україні, вимоги до впровадження кредитно-модульної системи навчання.