Силабуси навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Обов’язкові компоненти

Вибіркові компоненти

Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу

Дисципліна із загальнофакультетського каталогу