ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 5 курсу ЗФН (2020-2021)

 1. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання.
 2. Дидактичні умови оптимізації працездатності учнів початкової школи.
 3. Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти у формуванні цілісного сприйняття природи.
 4. Формування в учнів початкової школи уявлень про об’єкти та явища навколишньої дійсності.
 5. Системний підхід до створення засобів навчання для початкової школи (на матеріалі дисциплін природничого циклу).
 6. Формування вмінь вибору методів навчання в процесі загальнодидактичної підготовки вчителів початкової школи.
 7. Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання першокласників.
 8. Формування відповідальності у молодших школярів
 9. Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів
 10. Формування професійної позиції майбутнього учителя під час навчання у закладі вищої освіти
 11. Педагогічні умови готовності майбутніх учителів початкової школи до використання педагогічних технологій
 12. Педагогічні умови розвитку толерантності студентів у процесі професійної підготовки
 13. Формування творчої особистості в інтегрованій художньої діяльності молодшого школяра
 14. Розвиток креативності молодших школярів в образотворчої діяльності
 15. Формування образного мислення школярів засобами образотворчого мистецтва
 16. Умови  конструктивної взаємодії учасників  освітнього процесу
 17. Організація  педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання.
 18. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи на уроках мистецтва.
 19. Використання дидактичних ігор на уроках мистецтва в початковій школі.
 20. Формування культури спілкування молодших школярів у виховній діяльності закладів загальної середньої освіти.
 21. Вивчення творів анімалістичного жанру молодшими школярами на уроках мистецтва.
 22. Розвиток умінь і навичок спортивно-оздоровчої діяльності учнів початкової школи в групі продовженого дня.
 23. Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів в групі продовженого дня.
 24. Формування управлінської культури керівників освітніх закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
 25. Професійна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до інноваційної діяльності
 26. Застосування методів управлінської діяльності керівником закладу загальної середньої освіти
 27. Професійна підготовка майбутніх директорів  до інноваційного управління закладом загальної середньої освіти
 28. Здійснення анімаційної діяльності педагога-організатора у закладі загальної середньої освіти
 29. Педагогічні умови оптимізації режиму рухової активності молодших школярів в позаурочній діяльності.
 30. Громадянське виховання в системі позакласної роботи учнів нової української школи.
 31. Взаємодія сім’ї і школи у формування здорового способу життя молодших школярів.
 32. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя молодших школярів.
 33. Особливості валеологічної культури дітей молодшого шкільного віку в позакласній діяльності.
 34. Виховання доброти як важливої якості особистості молодшого школяра.
 35. Формування пізнавальних інтересів в учнів молодшого шкільного віку у позакласній роботі.
 36. Педагогічні умови виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної діяльності
 37. Особливості проектування дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера у навчальному процесі молодших школярів
 38. Педагогічні умови виховання етичної культури молодшого школяра у навчально-виховному процесі.
 39. Особливості виховання працелюбності молодших школярів в умовах Нової української школи
 40. Організація дозвілля молодших школярів засобами української народної педагогіки
 41. Особливості формування у молодших школярів конструктивного ставлення до себе.
 42. Організація педагогічного співробітництва педагога і батьків молодших школярів засобами мобільної комунікації
 43. Педагогічні умови формування основ   патріотичної культури дітей молодшого шкільного віку засобами історичного музею
 44. Виховання відповідальної поведінки молодших школярів в умовах інформатизації освітнього процесу
 45. Формування готовності молодших школярів до соціально-побутової орієнтації
 46. Уявлення про батьківство у дітей молодшого шкільного віку
 47. Формування риторичних умінь у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи
 48. Педагогічні погляди і культурно-просвітницька діяльність Лесі Українки.
 49. Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку
 50. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації ігрової діяльності молодших школярів засобами ЛЕГО.
 51. Розвиток екологічної свідомості учнів молодшого шкільного віку (з досвіду роботи Всеукраїнського дитячого об’єднання «Екологічна варта»).
 52. Культура мовлення вчителя початкової школи  як основа  ефективного професійно-педагогічного спілкування
 53. Саморегуляція емоційного стану як умова успішної діяльності вчителя сучасної початкової школи
 54. Організаційно-педагогічні засади індивідуального підходу до навчання української мови в початковій школі
 55. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів засобами розвивального навчання
 56. Формування інтересу молодших школярів до навчання у період навчання грамоти
 57. Узагальнення і систематизація знань з математики учнів початкової школи засобами сучасних інформаційних технологій
 58. Особливості інтеграції змісту математичної освітньої галузі у навчанні молодших школярів
 59. Використання методу проєктів на уроках математики у початковій школі.
 60. Методичні підходи до формування часових уявлень та орієнтації у часі у молодших школярів на уроках математики.
 61. Реалізація діяльнісного підходу у процесі навчання математики у початковій школі.
 62. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів засобами арт-терапії
 63. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках літературного читання
 64. Особливості роботи над характеристикою образу-персонажа у процесі аналізу змісту художнього твору
 65. Художній твір як засіб розвитку морально-етичних цінностей молодших школярів
 66. Педагогічні умови формування діалогічної взаємодії у молодших школярів у процесі роботи над художнім твором
 67. Театрально-ігрова діяльність молодших школярів в умовах початкової школи
 68. Формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках ‘’ Дизайн і технології‘’
 69. Особливості організації позакласної художньо- технічної діяльності молодших школярів
 70. Формування художньо-естетичної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі декоративно-прикладної діяльності
 71. Особливості використання елементів STEM-освіти на уроках ‘’ Дизайн і технології‘’ в початковій школі
 72. Організація кооперативного навчання в умовах цілісного освітнього інклюзивного процесу.
 73. Особливості дидактичного діагностування учнів у інклюзивному класі.
 74. Особливості адаптації та модифікації змісту навчального матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами.
 75. Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до організації індивідуалізованого освітнього процесу в інклюзивному класі.
 76. Виховання етичної культури в учнів інклюзивного класу.
 77. Формування естетичного світосприймання у молодшого школяра в освітньому процесі.
 78. Застосування вчителем інклюзивного класу педагогічної імпровізації.
 79. Особливості прояву сором’язливості у дітей молодшого шкільного віку та її вплив на результати навчальних досягнень
 80. Особливості організації виховної роботи в пришкільному оздоровчому таборі
 81. Специфіка співпраці пришкільного оздоровчого табору з батьками дітей молодшого шкільного віку
 82. Розвиток естетичної культури дітей молодшого шкільного віку в пришкільному оздоровчому таборі
 83. Розвиток фізичної активності дітей молодшого шкільного віку в пришкільному оздоровчому таборі
 84. Особливості співпраці пришкільного оздоровчого табору з закладами позашкільної освіти
 85. Розвиток екологічної культури дітей молодшого шкільного віку в умовах пришкільного оздоровчого табору
 86. Особливості індивідуальної роботи з обдарованими дітьми
 87. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності
 88. Особливості вивчення творчості письменників української діаспори у процесі роботи з дитячою книгою в початковій школі
 89. Педагогічна техніка як основа формування педагогічної майстерності сучасного вчителя